Objavte slovenské kúpele a wellness pobyty.

Obchodné podmienky

AKCIA: ceny pre Vás aj naďalej klesajú... využite aktuálne zľavnené pobyty !!!

Všeobecné obchodné podmienky účasti na pobyte

Úvodné ustanovenia

OLTA, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov so sídlom Priemyselná 8, 085 01  Bardejov, IČO: 31 718 370 je zapísaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka číslo: 2699/P. Jednou z jej podnikateľských činností je prevádzkovanie cestovnej kancelárie (ďalej len CK OLTA) so sídlom prevádzky: Melánia 2037, 086 31  Bardejovské Kúpele.
CK OLTA v rámci svojich podnikateľských aktivít sprostredkúva pre poskytovateľov liečebných, relaxačných a iných pobytov predaj ich služieb (ako sú napr. ubytovanie, stravovanie a pod.)
Všeobecné obchodné podmienky sa vydávajú za účelom úpravy zmluvných vzťahov medzi CK OLTA a fyzickou osobou alebo právnickou osobou spôsobilou na právne úkony, ktoré majú záujem o objednanie služieb (ďalej len objednávateľ).
Objednávateľ rozumie, že zmluva o obstaraní pobytu a služieb medzi objednávateľom a CK OLTA vznikne v momente riadneho a včasného zaplatenia ceny za obstarané služby.

I. Predmet všeobecných obchodných podmienok

Predmetom všeobecných obchodných podmienok predaja a účasti na pobyte sú všetky služby obstarané CK OLTA na jednej strane a riadne a včasné zaplatenie ceny za obstarané služby objednávateľom na strane druhej, v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

II. Obstaranie a vznik zmluvy o obstaraní služieb

CK OLTA ponúka svojim klientom (objednávateľom) hlavne pobyty a služby nachádzajúce sa na web stránke CK OLTA www.olta.sk a www.bardejovske-kupele.net.
Objednávateľ si na základe tejto webovej stránky vyberie pobyt a služby, o ktoré má záujem, vyplní nezáväznú rezerváciu (miesto pobytu, dátum príchodu a odchodu, meno a priezvisko a pod.) a takto vyplnenú rezerváciu (ďalej len objednávka) zašle CK OLTA. Objednávateľ vyplnením a zaslaním nezáväznej rezervácie CK OLTA potvrdzuje, že sa riadne oboznámil so znením týchto obchodných podmienok a s ich znením a s podmienkami zmluvného vzťahu bez výhrad súhlasí.
CK OLTA na základe objednávky objednávateľa obstará a potvrdí objednávateľovi požadované služby a prostredníctvom e-mailu zašle objednávateľovi ponuku (návrh na uzatvorenie zmluvy o obstaraní pobytu), ktorú pre vznik zmluvy o obstaraní pobytu musí objednávateľ prijať (akceptácia zmluvy). Súčasne CK OLTA zašle objednávateľovi e-mailom faktúru za účelom úhrady požadovanej ceny za obstarané služby.
Objednávateľ je povinný cenu za obstarané služby uhradiť na účet CK OLTA vo výške a lehote splatnosti uvedenej vo faktúre CK. Zmluva medzi oboma zmluvnými stranami je uzatvorená momentom, kedy objednávateľ riadne a v lehote splatnosti uhradil požadovanú sumu CK za obstaraný pobyt a služby. V prípade neuhradenia požadovanej čiastky v lehote splatnosti CK nevzniká povinnosť obstarať objednávateľovi požadované služby.
CK OLTA po uhradení pobytu zašle e-mailom objednávateľovi VOUCHER (ubytovací poukaz) s podrobnými informáciami o pobyte a službách, ktoré mu boli obstarané CK.

III. Cena služieb a platobné podmienky

Cenou za služby sa rozumie celková cena uvedená v ponuke (objednávke), ktorá bola objednávateľovi zaslaná e-mailom. Právo na riadne poskytnutie všetkých služieb, ktoré si objednávateľ v CK objednal, vzniká objednávateľovi až zaplatením celej požadovanej sumy cestovnej agentúre v stanovenej lehote.
CK je oprávnená žiadať od objednávateľa zálohu vo výške minimálne 30% z celkovej ceny pobytu a to v termíne uvedenom v ponuke (objednávke) CK. Zvyšnú sumu je objednávateľ povinný uhradiť najneskôr 30 dní pred nástupom na pobyt. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v dobe kratšej ako 30 dní pred nástupom na pobyt je klient povinný uhradiť 100% celkovej sumy. Platby sa vykonávajú bankovým prevodom na číslo účtu CK OLTA alebo poštovou poukážkou, pričom za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet CK.
V prípade neuhradenia ceny za objednané služby vo výške a v stanovenej lehote je CK oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia neposkytnúť objednávateľovi žiadnu z požadovaných služieb.

IV. Práva a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu

- objednávateľ je povinný poskytnúť CK maximálnu súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie objednaných služieb (úplné a pravdivé údaje pre účely zmluvy a ostatné doklady a dokumenty)
- objednávateľ je oprávnený písomne (e-mailom) oznámiť CK, ak by namiesto neho mali byť služby poskytnuté tretej osobe, a to v lehote 7 dní pred dátumom príchodu, uvedenom v objednávke. Uvedené sa vzťahuje len na prípady, keď je CK schopná takúto zmenu zabezpečiť u poskytovateľa služby
- ak je CK nútená zmeniť objednávateľovi pred dátumom nástupu na pobyt jednu zo základných podmienok zmluvy (napr. zmena miesta ubytovania, zmena ubytovacieho zariadenia a pod.), navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy, vrátane ceny. V takomto prípade je objednávateľ povinný bezodkladne uviesť písomné stanovisko CK, v opačnom prípade platí, že objednávateľ so zmenou súhlasí
- objednávateľ je povinný prevziať od CK všetky doklady, potrebné na obstaranie objednaných služieb
- objednávateľ je povinný pri čerpaní služieb dodržiavať a riadiť sa pokynmi a informáciami CK
- CK nezodpovedá za prípadné škody na zdraví klienta zapríčinené jeho rozhodnutím absolvovať pobyt, ktorý nie je pre neho vhodný zo zdravotných dôvodov (kontraindikácia pri poskytovaní niektorých procedúr a pod.)
- objednávateľ je povinný niesť zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorú svojím konaním spôsobil počas pobytu ubytovaciemu alebo inému zariadeniu

V. Zmena dohodnutých služieb a odstúpenie od zmluvy

CK je povinná bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých zmenách súvisiacich s pobytom ešte pred jeho nástupom na pobyt. Ak dôjde zo strany CK zo závažných dôvodov k zmene ceny, rozsahu a kvality objednaných a klientom uhradených služieb ešte pred realizáciou pobytu, vzniká klientovi právo odstúpiť od zmluvy. CK je povinná v takomto prípade vrátiť objednávateľovi celú zaplatenú sumu a to bez akýchkoľvek storno poplatkov. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho zariadenia v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Objednávateľ, ktorý svojvoľne nečerpá zaplatené a CK zabezpečené služby, nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy. Objednávateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny za pobyt ani v prípade jeho svojvoľného skrátenia. Výnimku tvorí len vážny dôvod (ochorenie objednávateľa).
CK môže pred dňom nástupu uvedenom v objednávke od zmlvy odstúpiť ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú CK poskytnúť služby podľa uzatvorenej zmluvy a je nútená ich zrušiť. V takom prípade má objednávateľ právo na vrátenie celej časti zaplatenej ceny za obstarané služby.
Objednávateľ má právo kedykoľvek pred nástupom na pobyt od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia CK. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť CK nasledovné zmluvné pokuty (uvádzané čiastky platia pre jedného účastníka pobytu bez rozdielu veku):
32 - 29 dní - 15% z ceny pobytu
28 - 15 dní - 30% z ceny pobytu
14 - 7 dní - 50% z ceny pobytu
6 - 0 dní - 100% z ceny pobytu
V prípade storna jednej osoby v 2-lôžkovej izbe musí zostávajúca osoba doplatiť príplatok za jednolôžkovú izbu. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov sa započíta aj deň, kedy bolo odstúpenie od zmluvy CK riadne oznámené.
V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa CK vráti objednávateľovi zaplatenú cenu za služby zníženú o príslušnú zmluvnú pokutu, a to na číslo účtu objednávateľa.
Stornopoplatok si neúčtuje CK OLTA, určuje si ho dodávateľ služby.

VI. Reklamačné konanie

Klient má vždy právo na reklamáciu služieb a nie je možné mu toto právo uprieť.
V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu a odstránenie chybne poskytnutých služieb. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo na mieste u dodávateľa služieb alebo u CK. Ak sa dodávateľovi služieb nepodarí na mieste zjednať nápravu, spíše so zákazníkom reklamačný protokol, ktorý je zároveň podmienkou pre uznanie reklamácie. Protokol musí byť spísaný v 3 vyhotoveniach podpísaný dodávateľom služieb a zákazníkom.
Ak CK nezabezpečí riadne a včas nápravu reklamovaných služieb, môže si objednávateľ uplatniť svoje právo po návrate bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb tak, že zašle CK doporučene písomnú reklamáciu s pripojením reklamačného protokolu. Na všetky reklamácie je CK povinná odpovedať písomnou formou, najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.
CK je zbavená zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jej povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinila ona, ani jej zmluvní partneri a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo bola spôsobená udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
CK nezodpovedá za úroveň takých služieb, ktoré si objednávateľ objednal sám u tretích osôb.
CK zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má plniť cestovná kancelária OLTA alebo ktorýkoľvek iný dodávateľ služieb, ktorý v rámci pobytu služby poskytoval.

VII. Všeobecné a záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky pobyty a služby ponúkané CK OLTA s účinnosťou od 1.1.2008.
Objednávateľ odoslaním riadne vyplnenej objednávky potvrdzuje, že sa riadne oboznámil so znením týchto všeobecných obchodných podmienok a bez výhrad s nimi súhlasí.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Cestovná kancelária OLTA týmto prehlasuje, že všetky osobné údaje a záznamy o klientoch (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, e-mail, telefónne číslo), ktoré sú potrebné pre účely obstarania pobytu prostredníctvom našej CK, sú chránené v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky podľa zákona č. 428/2002 Zb. zákonov o ochrane osobných údajov.

Wellness

Česká republika